Hasta Hakları

Hasta Hakları

1.Hizmetlerden Yararlanma Hakkı:

* Kuruluşumuza başvuran birey; fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
* Hastamız, doktorunu veya sağlık kurumunu seçme ve tedavisinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
* Hastanın tıbbi kayıtları hastanın arzusu doğrultusunda istenilen sağlık kurumuna iletilir.
* Kuruluşumuzun sağlık görevlileri, hastamıza tıp uygulama kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

2.Saygı Ve İtibar Görme Hakkı:

* Hastamız, her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarı korunarak, saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi olma hakkına sahiptir.
* Kuruluşumuzun hiçbir çalışanı hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir.
Her aşamada, çözülemeyen hertürlü sorun kuruluşumuzun ilkelerine ve var olan yasalara uygun şekilde çözümlenir.

3.Mahremiyet Hakkı:

* Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olamak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
* Hastalarımız, hekimleri ile görüşme ve muayene edilme aşamalarında yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.
* Hastalarımız, gerek duydukları taktirde kuruluşumuzca sağlanmakta olan güvenlik dışında ek koruma talebinde bulunmayı, bedelini ödemek koşulu ile isteme hakkına sahiptir.
* Kuruluşumuza başvuran bireylerin kuruluşumuza verdiği ve ayrıca tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak şekilde korunur.
Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere verilebilir.
* Hastalarımız, tanı ve tedavilerinin her aşamasında, kendilerine ait dosyalara bakma ve kopya alma hakkına sahiptir.

Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

4.Kimliği Bilme Hakkı:

* Hastalarımızın, kuruluşumuzda kendisinin ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ile meslek sorumluluklarını bilme hakkı vardır.

5.Bilgi Edinme Hakkı:

* Hastalarımızın, ya da yasal varislerinin, tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kendilerine ilişkin tıbbi dökümantasyona ulaşma hakkı vardır.
* Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kendi talebi ürezine, temin edilebildiği taktirde çevirmen aracılığı ile verilir.

6.Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı:

* Sağlık durumu hakkında kendisine, ailesi veya yakınlarına bilgi verilmemesini talep etme hakkı vardır.

7.Haberleşme Hakkı:

* Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği taktirde resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile tercüman isteme hakkı vardır.

8.Hastadan Rıza Alınması:

* Hasta tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, nekahet ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda bilgilendirildikten sonra tedavisi ile ilgili olarak verilecek kararlara katılma hakkına sahiptir. Hasta bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak tedaviyi de kabul etmiş sayılır.
* Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa tıbbi girişim hekimin kararı ile yapılabilir.

9.Danışma (Konsültasyon) Hakkı:

* Hastanın kendi talebi ve gerekiyorsa bedelini ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzaman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

10.Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı:

* Hastanın önerilen tedaviyi yazılı onay vererek reddetme hakkı vardır. Bu durumda kurumumuz hasta ile ilişiğini keser.
* Daha önce tedaviyi reddetmiş bir hasta kurumumuza tekrar başvurursa, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. (Girişim veya tedavi başladıktan sora rızayı geri alarak tedaviyi durdurmak ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması koşuluna bağlıdır.)
* Yasal temsilcinin onay vermeyi reddettiği durumda hekimin, hastanın yaşamını tehdit altında görmesi halinde karar mahkemeye ya da hakem heyeti benzeri merciye bırakılmalıdır.
* Hastanın klinik çalışma, deney ve araştırmalar katılımında gönüllülük esastır ve yazılı onayı şarttır.

Bu haklar ve sorumluluklar Dünya Hekimler Birliği’nce 1994 Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

HASTA OLARAK SORUMLULUKLARINIZ

1- Genel Sorumluluklar:

1.1.Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
1.2.Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
1.3.Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2- Sosyal Güvenlik Durumu:

2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3.Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

4.Hastane Kurallarına Uyma:

4.1.Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
4.4.Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
4.5.Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5.Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma:

5.3.Hasta; sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uyulmamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HASTALAR HAKLARINI NASIL KORUMALI

-Hasta olarak haklarımızın neler olduğunu iyi bilmeli ve haklarımız ölçüsünde yükümlülüklerimizin de olduğunu unutmamalıyız.
-Hakkımızı kullanırken bir başka hastanın ya da karşımızdaki sağlık çalışanının hakkını ihlal etmemeye özen göstermeliyiz.
-Hakkımızı talep ederken nazik, anlayışlı ve saygılı olmalıyız.
-Hakkımızın ihlal edildiğini, mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız; buna neden olduğuna inandığınız sağlık çalışanı ile münakaşa etmeksizin, öncelikle kurum içerisinde hasta hakları biriminde sorununuza çözüm aramalısınız.
-Şikayete konu olan olayı, zamanını, yerini, olayla ilgili kişi veya kişileri, yaşadığınız sorunları açıkça belirtiniz.

Hastanemiz Hasta Hakları Birimine: 
- Uygulamalar ve işleyişle ilgili bilgi almak için,
- Görüş-önerilerinizi iletmek için, ve
- Haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüzde başvurabilirsiniz.;

UNUTMAYIN! HAK ve SORUMLULUKLARINIZI BİLDİĞİNİZ SÜRECE, KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ DE KOLAYLAŞACAKTIR.


Sağlık Ekip İşidir

“ En yüce değer bilgi ve en üstün hizmet insana hizmettir ”